ŞİRKETLER HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU NEDİR?

Türk Ticaret hukuku, Ticaret hukuku bünyesine dahildir. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değişmesi, tasfiye edilmesi gibi durumlar ile ilgilenen ve ticaret şirketlerinin hukuki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, ticari faaliyette bulunma imkânına sahip olan ortaklıklarının kuruluşlarını, sermayelerini , ortakları ile ilişkilerini, kuruluştan sonra idarelerini, sona ermelerini ve tasfiyeleri gibi durumları ile ilgilenen ticaret hukukunun alt dalıdır.

Şirketler Hukuku Neden Önemlidir?

Şirketler hukuku, şirketin kuruluşundan başlayarak kapatılışına kadar olan tüm faaliyetlerinde, uyulması gereken kuralları belirlediğinden şirketler için vazgeçilmezdir.

ŞİRKETİN UNSURLARI

 1. Kişi Unsuru
 2. Sözleşme Unsuru
 3. Sermaye Unsuru
 4. Ortak Amaç Unsuru
 5. Müşterek Amaç Unsuru
 6. Sözleşme Unsuru
 7. Aktif Katılma Unsuru

TİCARET ŞİRKETLERİ

Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketleri 5 tiptir ve şöyledir:

 1. Kollektif Şirket
 2. Komandit Şirket
 3. Anonim Şirket
 4. Limited Şirket
 5. Kooperatif Şirket

Ticaret Kanunu gereğince bu şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişiliğe sahip olmak kısaca, o tüzel topluluğu oluşturan kimselerden ayrı olarak haklar elde etmek ve borçlar edinebilmek anlamına gelir. Tüzel kişiler; insana ait olan şeylerden başka tüm hak ve borçlara sahip olabilirler. Tüzel kişilerin kendini oluşturan ortaklardan ayrı, kendine ait bir malvarlığı da bulunur. Ayrıca tüzel kişiler aktif ve pasif dava ehliyetine de sahiptir.

Şahıs Şirketleri

Belirli sayıda kişilerin kurduğu ve mesuliyetleri şahsi olan kuruluşlara, şahıs şirketi denir. Hissedarlar, şirketin borçlarına karşı sınırsız mesuldür. Şahıs şirketi çok kolay ve kısa sürede kurulabilir. Dolayısıyla da ticarette en çok kullanılan şirket türüdür.

Kolektif Şirket

Kollektif şirketler ticari amaçla ve gerçek kişiler arasında kurulur. Kurucuların hiçbiri alacaklılarına karşı sınırlandırılmaz ancak ortakların hepsi, şirket borçları konusunda üçüncü taraflara karşı sınırsız sorumlu tutulur.

Adi Komandit Şirketleri

En az iki kişi ile kurulur, bu şirketin iki tip ortağı vardır;

 1. Komandite Ortak: Sadece gerçek kişilerden oluşur, şirket borçlarından sınırsız sorumludurlar. şirkete parayla ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilirler.
 2. Komanditer Ortak: Hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşur ve şirket borçlarından sermaye miktarı ile sınırlı olacak şekilde sorumludurlar, şirkete maddi olan her şeyi sermaye olarak getirebilirler.

Sermaye Şirketleri

Sermaye şirketleri, sermayeyi temel alan kuruluşlardır. Sermaye şirketlerinde tüzel kişilerle de ortaklık kurulabilir. Diğer şirketlerden farklı olarak sermaye şirketlerinde ortaklıkla yönetim vardır.

Anonim Şirket

En az bir kişi ile kurulabilir, ortakları tüzel kişi yada gerçek kişilerden oluşabilir. Sermayesi, en az 50.000,00 TL olmalıdır. Ortakları şirket borçlarından sorumlu değildir, şirketler kendi mal varlığı ile kendi borçlarından sorumlu tutulurlar. Ortaklar şirkete maddi olan her şeyi sermaye olarak getirebilir.

Limited Şirket

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları, komandit şirketlerdeki hükümlere tabidir.

Kooperatif Şirket

Kooperatif, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan tüzel kişilerdir. Kooperatiflerin kurucuları gerçek ve tüzel kişiler olabilir. Kooperatif kurulması için en az 7 kişinin bir araya gelmesi gerekir. Kooperatif, ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek yada maddiyatlarına ait ihtiyaçlarını maddi katkılarıyla karşılıklı yardım ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. Kooperatifler kar amacı gütmezler. Kooperatiflerin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Almanya Avukatlık Bürosu olarak, şirket ana sözleşmelerinin ve şirketlerin gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı sözleşmelerin hazırlanması, şirketlerin tescili, Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerin ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme, şirketlerin Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmesi konularında sizlere danışmanlık hizmeti ve ticari davalarda da avukatlık hizmeti vermeye hazırız.

Post your Comment

WhatsApp Bilgi AL
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.